NOBE MUSIC SCHOLARSHIP

APPLY NOW  ❤

NOBE Music Scholarship is an initiative by NOBE Aloe Vera, to inspire and boost young aspiring adults on their journey towards a career in music. The initiative is in collaboration with Fryshuset Musik and will be rolled out as a national campaign during the summer of 2024. The winner of the Scholarship is awarded a prize sum of 20,000 SEK, tour tickets together with a meet and greet with the ambassador Peg Parnevik. The winner is also awarded studio time and project management coaching by Fryshuset. The winner is elected by a jury of industry experts. The initiative aims to support individuals dedicated to a music career, providing both financial assistance and valuable industry insights.

The application period ends on the 31st of August 2024.

 

Who can apply?

Anyone between the ages of 18 and 30 can apply for the scholarship, as long as they are interested and want to excel in music. All kinds of musical talents are encouraged to apply – it doesn’t matter if you sing, rap, play the guitar or make remixes.

How do I apply?

 1. Read the full terms and conditions below.
 2. Fill in the form and tell us about yourself. Link to a recording (of you performing music) on any open website (such as SoundCloud, YouTube) where we easily can access your recording. 
 3. Done! Send it in!

When the period for applications has ended, the jury will carefully go through all the entries and select a person who will be awarded the scholarship.

Submit your entry below!

*” anger obligatoriska fält

Is the music written by you or are you performing a cover?*
Tell us who you are, why you should be elected for the scholarship and how it would benefit your musical ambitions.
Attach a link to your recording, that you have uploaded on SoundCloud, YouTube or similar open website where we easily can access your recording. Entries that we are unable to reach can't be considered in the selection, so please make sure it is public before submitting your application.

 

 

 

 

 ANSÖK NU  ❤

NOBE Music Scholarship är ett nationellt intiativ från NOBE Aloe vera och Fryshuset Musik. Syftet är att inspirera och stötta unga musiker till att ta nästa steg i sin karriär genom inspiration, coaching och finansiellt stöd. En ung musiker kommer att få ett stipendie om 20 000 SEK, konsertbiljetter till en av Peg Parneviks konserter samt ett exklusivt Meet & Greet med Peg Parnevik, samt coaching och studiotid hos Fryshuset Musik. Vinnaren kommer att utses av en jury av industriexperter. 

Ansökningsperioden sträcker sig från och med maj till augusti 2024. 

 

Hur gör jag för att ansöka om NOBE Music Scholarship?

 1. Läs de fullständiga tävlingsvillkoren här på hemsidan!
 2. Fyll i formuläret här på hemsidan. Länka till musik som du spelat in, som ligger på en öppen hemsida så som Youtube, SoundCloud eller liknande. Skriv också en motivering kring varför just du ska tilldelas stipendiet! 
 3. Klar! Bara att skicka in formuläret.När ansökningsperioden har avslutats kommer juryn att noggrant gå igenom alla bidrag och välja en person som kommer att tilldelas stipendiet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna villkor NOBE Music Scholarship

Arrangör av NOBE Music Scholarship är Vitamin Well AB (org.nr. 556701-6505), med adress Box 5140, 10243 Stockholm. Telefon +46 (0) 8 23 02 02 (”Bolaget”). Bolaget arrangerar NOBE Music Scholarship i samarbete med Fryshuset Musik Stockholm. Genom att ansöka om NOBE Music Scholarship godkänner du dessa allmänna villkor.

NOBE Music Scholarship är inte på något sätt sponsrat, främjat eller administrerat av Instagram eller annan social mediekanal där NOBE Music Scholarship marknadsförs.

För att ansöka: Ansökan skickas in via vår hemsida. Du hittar ansökningsformuläret i fältet nedan.

Villkor för deltagande:

 • För att delta måste du vara mellan 18 och 30 år och vara folkbokförd i Sverige.
 • För att ansöka om stipendiet måste du:
 1. publicera ett musikbidrag online på en plattform (exempelvis SoundCloud eller YouTube) som möjliggör att du kan skicka in en länk till musikbidraget i ansökningsformuläret. Musikbidraget ska vara ett eget och originellt musikbidrag. Du får fritt välja om ditt musikbidrag består av att du exempelvis sjunger, spelar ett instrument, rappar osv. Musikbidraget måste inte bestå av egenskrivet material (låttext/noter) men Bolaget uppmuntrar till egenskrivna bidrag. Musikbidraget måste inte spelas in specifikt för denna stipendie-ansökan, utan det är tillåtet att återanvända gammalt material (under förutsättning att musikmaterialet uppfyller övriga krav avseende musikbidraget); och
 2. fylla i och skicka ansökningsformuläret (som finns länkad ovan).
 • Du får endast ansöka en gång.
 • Ansökan är öppen mellan den 1 maj 2024 till och med 31 augusti 2024, klockan 23:59.
 • En (1) person kommer att tilldelas ett stipendium som består av: i) 20 000 kronor; ii) en (1) konsertbiljett till en av Peg Parneviks konserter för en (1) person inklusive en Meet and Greet med Peg Parnevik i anslutning till den aktuella konserten för personen; iii) projektledningsstöd av Fryshuset Musik där antalet tillfällen och omfattning fastställs efter ömsesidig överenskommelse mellan Stipendiaten och Fryshuset Musik; och iv) tillgång till studio eller replokalstid i Fryshuset Musik:s lokaler vid 4 stycken tillfällen vardera på 3 timmar (”Stipendiet”). Det totala värdet för Stipendiet uppgår till cirka [25 000 kronor]. Bolaget ansvarar inte för några övriga kostnader kopplade till Stipendiet.
 • Stipendiaten kommer att utses utifrån den ansökan som har det mest originella och musikaliska musikbidraget och den bästa motiveringen till varför den ansökande ska bli tilldelad Stipendiet. Stipendiaten kommer att utses av en jury bestående av oberoende anställda hos Bolaget, representanter för Bolaget och representanter från Fryshuset Musik Stockholm.
 • Stipendiaten kommer att utses senast den [6 september] 2024 och stipendiaten kommer att bli informerad om detta av Bolaget personligen via e-post och/eller telefon. Om stipendiaten inte svarar Bolaget, genom besvarande av Bolagets e-postmeddelande och/eller telefonsamtal senast den [13 september] 2024, kommer Stipendiet anses vara förverkat av stipendiaten och Bolaget förbehåller sig rätten att utse en annan stipendiat.
 • Bolaget kommer även senast den [20 september] 2024 att offentliggöra vem som har blivit tilldelad Stipendiet på [tävlingssidan] och på NOBE Aloe Vera:s officiella Instagram-konto (@nobealoevera), med en motivering till varför stipendiaten har blivit tilldelad Stipendiet. Stipendiaten godkänner att den kan komma att delta i en intervju med NOBE Aloe Vera, om detta efterfrågas av Bolaget, och att sådan inspelad intervju får publiceras på NOBE Aloe Vera:s officiella Instagram-konto. Stipendiaten godkänner även att Bolaget vid ett senare tillfälle får följa upp med stipendiaten avseende hur stipendiaten har valt att nyttja Stipendiet och att Bolaget i samband med sådan uppföljning får spela in marknadsföringsmaterial samt publicera sådant material på NOBE Aloe Vera:s officiella Instagram-konto. Vid offentliggörandet av stipendiaten kan information som ditt namn, ditt Instagram-konto och vad du avser att använda Stipendiet till komma att delas offentligt. Vänligen meddela oss om du motsätter dig sådant offentliggörande.
 • Alla beslut som fattas av Bolaget i samband med Stipendiet är slutgiltiga och kan inte överklagas eller på annat sätt bestridas.
 • Bolaget förbehåller sig rätten att diskvalificera deltagare som agerar bedrägligt, olagligt eller i strid mot dessa allmänna villkor.
 • Stipendiet är personligt och kan inte överlåtas till annan person. Genom att ansöka om Stipendiet godkänner du att pengarna ska gå till en personlig musiksatsning om du blir den utvalda stipendiaten.
 • Det är inte möjligt att byta ut hela eller delar av Stipendiet mot kontanter eller annan egendom. Stipendiaten är ansvarig för betalning av eventuella skatter som aktualiseras till följd av Stipendiet.
 • Anställda i Bolaget, något av bolagen inom samma koncern som Bolaget eller anhöriga till sådana anställda får inte ansöka om Stipendiet.
 • Dina personuppgifter kommer endast att behandlas för att administrera din ansökan och eventuellt Stipendium. De kommer därefter att raderas om vi inte har en rättslig skyldighet att lagra uppgifterna under en längre tid. Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.
 • Deltagande i ansökan om, och mottagande av, Stipendiet sker på stipendiatens egen risk och du ansvarar för din egen säkerhet vid nyttjande av Stipendiet. Stipendiaten är ansvarig för att avgöra om denne kan nyttja Stipendiet.
 • Pengarna kommer att betalas ut till stipendiaten, senast den [31 oktober] 2024, förutsatt att stipendiaten har tillhandahållit Bolaget med all information som krävs för att Bolaget ska kunna betala ut pengarna till stipendiaten. Vilken Peg Parnevik-konsert, och datum för detta, som Stipendiet avser kommer att beslutas i samråd mellan Bolaget och stipendiaten efter att stipendiaten har blivit tilldelad Stipendiet. Bolaget bokar och tillhandahåller konsertbiljetter i enlighet därmed. Datum för projektledningsstöd av Fryshuset Musik och tillgången till studio/replokal i Fryshuset Musik:s lokaler kommer att beslutas i samråd mellan Fryshuset Musik och stipendiaten efter att stipendiaten har blivit tilldelad Stipendiet.
 • Bolaget ger inga garantier för Stipendiets kvalitet eller funktion (mer än vad som följer av lag och dessa villkor).
 • Stipendiet kan ställas in en skjutas upp om force majeure-händelse inträffar. En händelse av force majeure är varje orsak utanför Bolagets kontroll, inklusive men inte begränsat till översvämning, storm, brand, blixtnedslag, epidemi, pandemi, krig, upplopp, civil olydnad, arbetskonflikter, arbetskrafts- eller materialbrist, sabotage, förordningar eller restriktioner som införts av regeringen eller myndigheter.
 • Svensk lag reglerar dessa villkor.

 

 

 

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR NOBE MUSIC SCHOLARSHIP

The organizer of the NOBE Music Scholarship is Vitamin Well AB (organization number 556701-6505), with the address Box 5140, 10243 Stockholm. Telephone +46 (0) 8 23 02 02 (”The Company”). The Company organizes the NOBE Music Scholarship in collaboration with Fryshuset Musik Stockholm. By applying for the NOBE Music Scholarship, you agree to these general terms and conditions.

The NOBE Music Scholarship is in no way sponsored, promoted, or administered by Instagram or any other social media channel where the NOBE Music Scholarship is advertised.

To apply: The application is submitted via our website. You will find the form below. 

Conditions for participation:

 • To participate, you must be between 18 and 30 years old and be registered in Sweden.
 • To apply for the scholarship, you must:
 1. Publish a music entry online on a platform (such as SoundCloud or YouTube) that allows you to submit a link to the music entry in the application form. The music entry should be your own original piece. You are free to choose whether your music entry consists of, for example, singing, playing an instrument, rapping, etc. The music entry does not have to be made up of self-written material (lyrics/sheet music) but the Company encourages original contributions. The music entry does not need to be recorded specifically for this scholarship application; reusing old material is allowed (provided that the music material meets the other requirements regarding the music entry); and
 2. Complete and submit the application form (linked above).

  You may only apply once. The application is open from May 1, 2024, until August 31, 2024, at 23:59.

One (1) person will be awarded a scholarship consisting of: i) 20,000 kronor; ii) one (1) concert ticket to one of Peg Parnevik’s concerts for one (1) person including a Meet and Greet with Peg Parnevik in connection with the concert for the person; iii) project management support provided by Fryshuset Musik, of which the number of instances and scope shall be established by mutual agreement between the Scholar and Fryshuset Musik; and iv) access to studio or rehearsal space in Fryshuset Musik’s premises at 4 occasions each lasting 3 hours (”The Scholarship”). The total value of the Scholarship amounts to approximately [25,000 kronor]. The Company is not responsible for any additional costs associated with the Scholarship.

 • The scholarship recipient will be selected based on the application that has the most original and musical music contribution and the best motivation for why the applicant should be awarded the Scholarship. The scholarship recipient will be selected by a jury consisting of independent employees of the Company, representatives of the Company, and representatives from Fryshuset Musik Stockholm.
 • The scholarship recipient will be selected no later than [September 6], 2024, and the recipient will be informed of this by the Company personally via email and/or telephone. If the scholarship recipient does not respond to the Company, by responding to the Company’s email and/or phone call no later than [September 13], 2024, the Scholarship will be considered forfeited by the scholarship recipient, and the Company reserves the right to select another recipient.
 • The Company will also announce no later than [September 20], 2024, who has been awarded the Scholarship on [the competition page] and on NOBE Aloe Vera’s official Instagram account (@nobealoevera), with a justification for why the scholarship recipient has been awarded the Scholarship.
 • The scholarship recipient agrees to possibly participate in an interview with NOBE Aloe Vera, if requested by the Company, and that such recorded interview may be published on NOBE Aloe Vera’s official Instagram account. The scholarship recipient also agrees that the Company may follow up with the scholarship recipient regarding how the scholarship recipient has chosen to utilize the Scholarship and that the Company in connection with such follow-up may record marketing material and publish such material on NOBE Aloe Vera’s official Instagram account. Upon the announcement of the scholarship recipient, information such as your name, your Instagram account, and what you intend to use the Scholarship for may be shared publicly. Please inform us if you object to such publication.
 • All decisions made by the Company in connection with the Scholarship are final and cannot be appealed or otherwise disputed.
 • The Company reserves the right to disqualify participants who act fraudulently, illegally, or in violation of these general terms and conditions.
 • The Scholarship is personal and cannot be transferred to another person. By applying for the Scholarship, you agree that the money will go towards a personal music initiative if you are the selected scholarship recipient.
 • It is not possible to exchange the whole or parts of the Scholarship for cash or other property. The scholarship recipient is responsible for the payment of any taxes that arise as a result of the Scholarship.
 • Employees of the Company, any of the companies within the same group as the Company, or relatives of such employees may not apply for the Scholarship.
 • Your personal data will only be processed to administer your application and the potential Scholarship. They will thereafter be deleted unless we have a legal obligation to store the data for a longer period. You can read more about how we handle your personal data here.
 • Participation in the application for, and receipt of, the Scholarship occurs at the scholarship recipient’s own risk, and you are responsible for your own safety when utilizing the Scholarship. The scholarship recipient is responsible for determining whether they can utilize the Scholarship.

The money will be paid out to the scholarship recipient, no later than [October 31], 2024, provided that the scholarship recipient has provided the Company with all information required for the Company to be able to pay the money to the scholarship recipient. Which Peg Parnevik concert, and the date for this, that the Scholarship pertains to will be decided in consultation between the Company and the scholarship recipient after the scholarship recipient has been awarded the Scholarship. The Company books and provides concert tickets accordingly. Dates for project management support from Fryshuset Musik and access to studio/rehearsal space in Fryshuset Musik’s premises will be decided in consultation between Fryshuset Musik and the scholarship recipient after the scholarship recipient has been awarded the Scholarship.

The Company makes no warranties for the quality or functionality of the Scholarship (other than what follows from law and these terms).

The Scholarship may be canceled or postponed if a force majeure event occurs. A force majeure event is any cause beyond the Company’s control, including but not limited to flooding, storm, fire, lightning, epidemic, pandemic, war, riot, civil disobedience, labor conflicts, shortage of labor or materials, sabotage, regulations, or restrictions imposed by the government or authorities.

These terms are governed by Swedish law.